LJUBLJANA-BLED-BOHINJ

Gradovi Evrope 2018

4 DANA / 1 NOĆENJE (AUTOBUSOM)

14.02./09.03.2018

Slovenija je primorska, podalpska država na jugu srednje Evrope. Zbog svog interesantnog geografskog položaja, geografskih karakteristika i netaktnuih prirodnih lepota, Slovenija privlači veliki broj turista. Ljubljana, glavni i najveći grad ove države, nalazi se u takozvanoj ljubljanskoj kotlini, na reci Ljubljanici i predstavlja administrativni, kulturni, naučni, politički i ekonomski centar države. Jedna od glavnih karakteristika Ljubljane je svakakstari grad kai različiti arhitektonski stilove sa kojima se možete susresti.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  – BEOGRAD
Polazak sa dogovorenog mesta u 23.00h (tačno mesto polaska biće poznat dva dana pred putovanje). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

2.dan –LJUBLJANA 
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim časovima. Upoznavanje grada sa vodičem: Prešernov trg, Riblji trg, Tromostovje, Univerzitet, Robova fontana, Zmajev most... Mogućnost fakultativne posete Ljubljanskom gradu. Smeštaj u hotel. U popodnevnim satima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u jedan od najvećih tržnih centara u tom delu Evrope – BTC (www.btc-city.com) sa preko 450 radnji. Noćenje.

 

3.dan BLED – BOHINJ 
Doručak. U 09h napuštanje hotela. Odlazak na fakultativni izlet do jezera Bled i Bohinj. Jezero Bled je biser slovenačkih Alpa, okružen planinskim vrhovima, a na sredini jezera nalazi se ostrvce na kojem je crkva Sv. Marije. Dolaskom na Bled predviđeno slobodno vreme za individualne aktivnosti, a naši predlozi su: šetnja uz jezero, poseta bledskoj tvrđavi sa koje se pruža čaroban pogled na jezero i okolinu, pauza za kafu i čuvene bledske krempite. Nastavak vožnje ka Nacionalnom Parku Triglav i poseta Bohinjskom jezeru koje je najveće prirodnjezerSlovenije. Slobodnvreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima.

 

4.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

CENA:

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

14.02. – 17.02.2018.

3 *

65 €

09.03. - 12.03.2018.

3 *

65 €

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
 • 1 noćenje sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama
 • Panoramsko razgledanje Ljubljane sa vodičem
 • usluge vodiča /pratioc grupe
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove
 • ulaznice za muzeje
 • Fakultativne izlete (min 25 osoba)

o    Bledsko i Bohinjsko jezero 20 € / 15 € deca d12 god

o    poseta BTC tržnom centru 5 €

o    poseta Ljubljanskom gradu (uspinjača uključena u cenu) 10 €

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu - 35€
 • Doplata za polazak iz N.Sada 10€ / minimum 4 putnika za transfer
 • Polazak iz Užica, Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda) Batočine - doplata za transfer 20€ / minimum 4 putnika
 • Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 20€/ minimum 4 putnika
 • Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 55€, u zajedničkom ležaju dete do 6 godina ostvaruje popust 40%

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deprograma i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina plokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPIS I LOKACIJA HOTELA (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

 • Hotel Ljubljana Resort 3* nalazi se u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom...

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • dinarski prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćen 7 dana pred put,
 • platnim karticama
 • 40% prilikom rezervacije, ostatak na 2 rate čekovima, realizacija 10. Ili 20. u mesecu

NAPOMENE:

 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije programu putovanja
 • Organizator zadržava pravpromene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

 

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđenje na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samza svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemda je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebnje jasnsagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni psvom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualnza svaksedište podešavati, i imajte u vidu da onštje za nekoga toplo, za drugog je hladni sl. Dakle, za grupnputovanje potrebnje punrazumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga pputniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Organizator putovanja zadržava pravpromene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravizmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kai redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimda uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemda na internetu provere radnvreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvaničnutvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inpartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije d09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer tisključivzavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okdostupnosti nekih sadržaja, jer isključivzavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj psobama, jer tisključivzavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data plokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kai Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodnputnzdravstvenosiguranje je obaveznza pojedine destinacije. SavetujemVas da istposedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kai kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstvenosiguranje, potvrde smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je sampisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKAU SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJAILI AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVDA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

Turistička agencija „EVRO – TURS“ je posrednik u prodaji aranžmana.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A.Calypso Tours International po članu 63. Zakona turizmu. Licenca OTP 226/2010 od 11.02.2010. godine

 

 

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

 

OPŠTE NAPOMENE:                      

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).


Informacije
Newsletter lista
Preporučujemo
Poslednje dodato
X