Dokumenta

na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP
Poruka na E-amail

Informacije » Za putnike » Dokumenta

 OBAVEŠTENJE

Dozvoljeni period baravka bez vize za srpske državljane u zemljama Šengena je najviše 90 dana u periodu od 6 meseci. Šestomesečni period se računa od datuma prvog ulaska u neku od zemalja Šengena i prestaje nadan poslednjeg izlaska, odnosno protoka vremenskog perioda od šest meseci. Posle novog ulaska, nakon isteklog predhodnog šestomesečnog perioda ( računajući na način opisan u gornjem paragrafu), počinje teći novi šestomesečni period u kojem je dozvoljeno boraviti 90 dana u nekoj od zemalja Šengena.

Za putovanje u Grčku (kao i druge zemlje EU) neophodna je viza za vlasnike biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

Za vlasnike biometrijskih pasoša koji su izdati na teritoriji Kosova a u kojima stoji da su izdati od npr. „MUP R Srbije – PU za Peć.“ vize nisu potrebne.

Putnici sa  biometrijskim pasošima se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ) mogu detaljnije informisati na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje niti se vratiti u R.Srbiju zbog čega je o krađi ili nestanku dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) neophodno obavestiti policiju zemlje u kojoj se naš državljanin nalazi i zatražiti izdavanje potvrde da je prijavljen gubitak odnosno krađa. U nekim od zemalja EU i potpisnica Šengenskog sporazuma policijski organi neće izdati takvu potvrdu ukoliko naši državljani ne znaju broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole pa je poželjno da kod sebe imaju fotokopiju dokumenta ili da bar znaju broj isprave čiju krađu prijavljuju. Prijava nestanka isprava se ne može obaviti u nekoj drugoj zemlji EU čiji organi, sa pravom, odbijaju da izdaju potvrdu o nestanku isprave. Lice koje prelazi unutrašnju granicu Šengenskog područja i ulazi na teritoriju bilo koje zemlje potpisnice bez putne isprave čini prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 200 do 1200 eura.

Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se naši državljani obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije u zemlji u kojoj su ostali bez dokumenata, u cilju izdavanja putnog lista, dokumenta sa kojim se mogu vratiti u R.Srbiju. Napominjemo da diplomatskokonzularna predstavništva R.Srbije u drugoj državi EU nisu nadležna za izdavanje putnog lista, a posebno je delikatan slučaj kada naši državljani nisu ni prijavili nestanak isprava. Sa putnim listom ne može putovati u druge zemlje, jer ovaj dokument važi isključivo za povratak u Srbiju. Važno je znati da bezvizni režim EU ne važi i za putne listove, za većinu zemalja EU, pa je potrebno, pre povratka u Srbiju, pribaviti vize zemalja kroz koje će se tranzitirati.

U slučajevima kada su naši državljani ostali bez novčanih sredstava ili kada ih nemaju dovoljno da plate novčane kazne za učinjeni prekršaj u zemljama EU, zbog čega su im, na osnovu zakona zemalja prijema, u cilju obezbeđenja privremeno, zadržane putne isprave, postoji mogućnost da rodbina ili prijatelji uplate novac na račun najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, koje im potom može isplatiti novac na ruke ili da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, gde će dobiti precizne informacije kako da se, u svakom konkretnom slučaju, najbrže dostavi novac.