PARNDORF

Putovanja 2022 - BUS I AVIO

SHOPPING TURA

P a r n d o r f

SHOPPING DAY – BLACK FRIDAY - TOTALNE RASPRODAJE 

TERMIN: 18.11-20.11.2022

 

PARNDORF outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru Nojzidl. 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od zenske, muske i mode za decu, sportske obuce, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igracaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu od 30%-70%.

Radno vreme radnim danima do 19 casova, subotom do 18, a nedeljom ne radi.

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan Polazak iz Beograda, oko 22 časa, (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje), iz Novog Sada oko 23 časa sa pumpe na Temerinskoj raskrsnici kod Rodića– okretnica autobusa br.5 (tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora. 

2.dan Dolazak u Parndorf, slobodno vreme. Fakultativno odlazak do Beča, šetnja centrom grada i panoramski obilazak grada. Polazak iz Parndorfa u 18 časova. Noćna vožnja sa usputnim pauzama.

3.dan Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 70€

sniženo 40€, deca do 12 godina 35€

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • autobuski prevoz na navedenoj relaciji
 • poseta tržnom centru Parndorf - www.designer-outlet-parndorf.at
 • usluge pratioca grupe
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove
 • fakultativni odlazak do Beča 10€ minimum 25 pax

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja
 • Prilikom rezervacije placa se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

 

NAPOMENA:

 • Program je radjen na bazi minimum 40 putnika
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika rok za otkaz putovanja 5 dana pre početka putovanja
 • Agencija zadrzava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualno drugačije usmene informacije o program putovanja
 • Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Cenovnik br.1 od 06.09.2022 godine

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu ili drugih neplaniranih troškova, što bi izazvalo promenu cene prevoza pre realizacije aranžmana, agencija zadržava pravo na korekciju cene. ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled nepredviđenih okolnosti.

 

Organizator putovanja je turistička agencija “EVRO – TURS”
Licenca OTP 141/2021 kategorije A